Ang Pagdiskubre sa Kristohanon nga Kabuhi

Ang Imo Bag-o nga Kabuhi

Sa tinuon nga ginbaton mo si Hesukristo bilang imo nga manluluwas, may bag-o na ikaw nga kabuhi. Siya amo ang Manughatag sang kabuhi - makatingala, bugana kag malipayon nga kabuhi nga wala katapusan. Ining 156 ka pahid nga kurso ginsulat ni Louise J. Walker, agud makabulig pahangup kon ano ang bout silingon sining bag-o nga kabuhi. Ini maangkon naton sa mga balasahon kag mapamatian.

Sin-o si Hesus

Ang pinakamaayo nga lugar sa diin makilala naton kon sin-o si Hesus, amo ang Bibliya. Ini nga pagtulun-an ginsulat ni Elton G. Hill kag gingamit ni Louise Jeter Walker, nagahatag sang klaro nga paglantaw sa kabuhi ni Hesus, halin sa Iya pagkatawo kag nagapadayon sa tagna nagahanugod sa Iya ikaduha nga pagbalik, pagkatapos sing 178 ka panid nga pagtulun-an, may yara nga pang-agda para sa mga manugbasa nga sila maka-angkon sang personal nga kaangtanan kay Hesus. Ini maangkon ta sa mga mabasahon.

Ang Katilingban (Iglesia)

Ini nga pagtulun-an, wala lang nagalarawagway sang katilingban o iglesia, nagapakita man ini kon paano ang tagsa-tagsa nga nagapasakop sa lawas ni Kristo mangin mapuslanon, kung ila igabutang sa buhat ang ila natun-an. Ining 228 ka panid nga pagtulun-an ni Donald Smeeton nagahatag sa tagsa ka tumuluo sang mas maayo nga paghangup sang ila bahin sa iglesia kag nagapakita kung paano nila mahimo ang pagpagamit sang ila mga ikasarang, kaangay sa isa importante nga bahin sang lawas ni Kristo. Ini maangkon naton sa mga balasahon kag mapamatian.

Ang Imo Manugbuligon nga Abyan.

Ang kada isa nagakinahanglan sang mga abyan kag ang tagsa-tagsa nagakilala sang pagkaimportante sang mga abyan nga yara sa imo luyo sa tinion sang kinahanglan. Ang kada-isa may espesyal nga abyan amo ang Balaan nga Espiritu, kag ini nga kurso ni Louise Jeter Walter nagasaysay nahanungod sining espesyal nga abyan sa iya sini nga 144 ka pahina. Madamo nga mga estudyante ang kana eksperyensya sang Bawtismo sa Balaan nga Espiritu pagkatapos sini nga pagtu-on. Ini maangkon naton paagi sa mga balasahon kag mapamatian.

Pag-asawahay kag ang Panimalay

Madamo sa mga bag-o lang nag-asawa ang nagakuha sini nga kurso sa pag-andam sa pag-asawahay kag nasapwan ang mga pila ka natestingan na mga pagsulundan sa pag-angkon sang isa ka malipayon nga panimalay. Sa ila pagtuon sining 160 ka panid sang pagtulun-an ni Rex Jackson, ang tagsa ka myembro sang panimalay nakatuon sa pag-apresyar sang labi sa tagsa ka myembro pinaagi sa pagtuon sa mga simple na palatukuran sang tama nga pakipagrelasyon sa panimalay. Ang pag-asawahay gintukod sang Diyos kag ang pamilya isa ka mapag-on nga sadsaran sang sosyodad. Kon ang pamilya indi malig-on, ang Iglesia indi man makalab-ot sang tinutuyo sang Diyos suno nga mangin amo ini siya. Ini nga kurso nahanungod sa mga aspeto sang pag-asawahay kag panimalay nga nagahimo sang pamilya nga mabakod nga grupo sa diin ang iglesia nasandig. Mahimo maangkon sa mga balasahon kag mapamatian.

Nagatuo Kami

Amo ini ang kurso nga nagapatuhay sa mga saksaran nga doktrina sang Bibliya kag nagatandog sa mga isyu sang tagsa-tagsa ka tumuluo nga dapat niya hibaluon, gikan sa kung sin-o ang Diyos kag ang persona ni Kristo, pakadto sa kainaiya sang Iglesia kag ang kabuhi sang mga tumuluo. Ining 170 ka panid, nga pagtulun-an ni Judy Bartel nagasaysay sang 16 ka pinakaimportante nga mga kamatuoran sa kasulatan kag sang ila pagka-importante sa mga tumuluo karon. Sa paghibalo kung ano ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sang sala, kaluwasan, ang Balaan nga Espiritu, kag ang palaabuton importante para sa mga tumuluo sa tanan nga lebel sa ila pagtubo. Ini maangkon naton sa mga balasahon.