Ang Imo Bag-o nga Kabuhi
Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso icon Pagtan-aw/Download sang Panguna nga dokumento icon

Sining una nga leksyon, imo hibaluon kon ano ang ginasiling sang Biblia nahanungod sang pagbag-o nga naangkon mo. Makahibalo ka nahanungod sang mga bag-o nga prevelegio kag responsibilidad. Imo madiskubrehan ang imo bag-o nga panimalay sa diin ka natawo. Kag mahibaluan mo ang nahanungod sa bag-o nga relasyon nga luyag sang Diyos nga imo itukod kaupod sa imo kauturan sa Ginoo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Nakakita ka na bala sang isa ka bata nga amo palang nagatakang-takang? Daw halos indi pa ka-tindog, ini nga bata nagatakangtakang sa palibot sang kuarto; nagakapyot sa kon ano nga pwede niya maabot. Apang daw ano kasadya! Kanami lantawon, - kaangay nga ang bilog nga kalibutan nasakop! Gani kon kis-a nagahulag, kon kis-a nagatindog, kon kis-a nagakahulog - pero padayon nga nagabangon sa liwat kag nagapadayon -kag ang bata katuon sa paglakat.
Ang handum nga mangin mandadaog, mabaskog. Sa tanan nga oras ang ginikanan ara lang sa malapit, handa sa pagbulig kag magpabakod sa tagsa-tagsa ka tikang.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Ini nga leksyon magabulig sa imo sa pagpahangup kon paano ang Diyos magapakighala sa imo. Kon kis-a nagapakighala Siya diretso sa imo. Kon kis-a magagamit Siya sang Iya Pulong, ang Biblia. Kag kon kis-a magagamit Siya sang isa ka tumuluo. Sa pagtuon mo sini nga leksyon makatalupangud ka kon paano mo makilala ang tingug sang imo Amay maskin sa ano nga pamaagi nga Iya pilion.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Ini nga leksyon nagapaathag pahanungod sang apat ka importante nga prinsipyo sa espirituhanon nga pagtubo. Sa pagtuon mo sini, makita mo kon paano mo ini mabutang sa imo pagpangabuhi. Labing makatilingala ang mga resulta nga magaupod! Ang mga makahalit nga mga pamaagi sang imo pagkabuhi mabayluhan sang maayo. Magatubo ikaw adlaw-adlaw nga hamtong nga tawo suno sa luyag sang Ginoo nga matabo sa imo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Isa ka kaangay nga pagbag-o ang nagakatabo sa imo kabuhi subong. Ang imo espirituhanon nga kabuhi amat-amat nga nagabukas. Sa imo pagtubo sa kay Kristo ang mga daan nga buluhaton mabayluhan sang mga bag-o. May ara man bag-o nga mga responsibilidad - isa nga makadala sa imo sang bag-o nga mga padya kag pagkapuno. Sa sini nga leksyon, lantawon naton ining mga espesyal nga pagbag-o kag hilimuon. Makita mo ang iban nga mga tawo magapakig-ambit man sa imo bag-o nga mga naluyagan.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang mga talaksan ginakinahanglan gid kon ang isa ka tawo luyag maglambot sang isa ka importante nga lalambuton. Kaangay sa mga manughampang, nagasunod sila sa mga bilin sang ila manunudlo. Ginahimo nila ang iban nga mga butang, apang may mga butang nga indi gid nila himuon. Ang ila nga tinutuyo amo nga mapaayo ang ila ikasarang para maangkon nila ang premyo. Subong nga ikaw isa na ka Kristyano may ara ikaw bag-o nga lalambuton. Ang lalambuton nga ini amo nga ikaw mangin ang kabug-usan sang luyag sang imo Amay. Amo ini ang isa ka rason kon ngaman nagakinahanglan ikaw sang mga talaksan.
Ang imo Amay sa langit, nagplano sa imo nga mangin bahin sang Iya Panimalay kag tumanon Niya ang mga lalambuton Niya para sa imo kabuhi. Ang leksyon nga ini nagapaathag sining bag-o nga talaksan nga Iya ginhatag agud ikaw mabuligan. Ang pagsunod sini magadala sa imo sa madamo nga pagpakamaayo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Sa imo pagpagiya sa Balaan nga Espiritu, imo masapwan nga makahibalo ikaw magtipig sining mga talaksan nga ginhatag sang Diyos sa imo. Ang Balaan nga Espiritu magahatag sa imo sang gahom sa pagtalikod sa malaut kag sa pagpili sang matarong. Adlaw adlaw, magapadayon ikaw sa pagtubo kaangay sang imo langitnon nga Amay.
Huo, may yara ka sang makatingala nga Manugbulig! Ini nga leksyon magapahayag kon sin-o Siya kag paano Siya nagabulig sa imo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Wala na sing labaw nga pa nga pagpakamaayo sa sining kalibutan kondi ang makaangkon sang Kristohanon nga panimalay. Isa ini ka tabon batok sa mga bagyo sang sala kag kagamo sa aton palibot. Amo ini ang duog sa diin ang nga kabataan makabatyag sang kabakod kag pagpalangga.
Mahimo mo ang imo panimalay daw kaanggay langit kon himuon mo ang ginahambal sang Diyos sa imo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ini nga leksyon nagapahayag sang sahi sang kahilwayan nga ara sa imo subong tungod nga ikaw anak sang Diyos. Ini nga kahilwayan nagahilway sa imo gikan sa grabe nga resulta sang sala. Nagahilway ini sa imo gikan sa kahadlok nga indi mo malipay ang Diyos. Nagabulig ini sa imo nga mangin mandadaog batok sa mga espirituhanon nga pagsayop kag pagpangduhaduha. Ini nga mga pagpakaamaayo imo bangud sang ginhimo ni Hesukristo sa Imo. Apang ini mga pagsugod pa lang.
Ang imo bag-o nga kabuhi sa kahilwayan, nagsugod na, kag indi na maga-untat!

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Pagtan-aw/Download sang dokumento icon