GLOBALreach.org

Nagapangita ka bala sang sabat sa mga mabudlay nga mga pamangkot? Ini nga site ginhimo sa pagbulig sa imo nga makasapo sang sabat. Sa Globalreach.org ikaw makatuon sang mga leksyon nga ginatuman sang kapin 175 ka mga pungsod sa kapin 120 nga mga linggwahe.

Laban sa mga leksyon yara sa mga dokumento nga pwede makopya. Mahimo ikaw sa magkopya sang madamo suno sa imo luyag. Ang iban yara sa audio ukon video nga porma.

Madamo sa mga kurso nagatalakay sa mga pamangkot sang kabuhi, pagkabuhi kag kon ano ang matabo pagkatapos sang kamatayon. Ang iban naga-istorya napanungod sa mga isyu sang pang-asawahay, panimalay, pagbinatasan kag komunidad.

Ang globalreach.org nagpili sang mga kurso naporma sa pagbulig sa imo magdiskubre sa Diyos, pagkabuhi bilang Kristohanon kag pag-alagad sa iban. Ang tanan nga mga kurso ginatanyag sang libre. Pwede ikaw magbalikbalik sa pagtuon sang mga bag-o nga kurso kag sa iban man nga mga linggwahe.