Ang Imo Manugbuligon nga Abyan.

Ang kada isa nagakinahanglan sang mga abyan kag ang tagsa-tagsa nagakilala sang pagkaimportante sang mga abyan nga yara sa imo luyo sa tinion sang kinahanglan. Ang kada-isa may espesyal nga abyan amo ang Balaan nga Espiritu, kag ini nga kurso ni Louise Jeter Walter nagasaysay nahanungod sining espesyal nga abyan sa iya sini nga 144 ka pahina. Madamo nga mga estudyante ang kana eksperyensya sang Bawtismo sa Balaan nga Espiritu pagkatapos sini nga pagtu-on. Ini maangkon naton paagi sa mga balasahon kag mapamatian.

Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso icon


Sa maragtas sang kalibutan, mas madamo nga mga tawo ang naga-istorya subong nagahangod sa Balaan nga Espiritu kag sa Iya hilikuton. Ila nasapwan nga ang Balaan nga Espiritu isa ka Persona kag ini lang impluwensya.
Ini nga leksyon magabulig sa imo: Paathag kon sin-o ang Balaan nga Espiritu, maglaragway kon sin-o Siya bilang isa ka abyan, kag ang listahan sang pito ka titulo sang Balaan nga Espiritu nga nagapakita kon sin-o Siya kag ano ang Iya hilikuton.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Ngaa bala nag-abot ang Balaan nga Espiritu? Si Melvin L. Hodges, isa ka Pentecostal nga manunulat, nagsiling nga ang Balaan nga Espiritu nagahatag ikasarang nga kita makapanghuna-huna sang paino-ino sang Diyos. Ang tawhanon nga panghuna-huna na sentro lamang sa kaugalingon, apang ang langitnon nga buluhaton nahanungod sa paghatag sang kaugalingon para sa iban. Ang tawo nagapahanumdum lang sa iya kaugalingon samtang ang Diyos nagapanumdum sa iban. Kinahanglan nga ang aton panghuna-huna nangin-isa sa panghuna-huna sang Diyos. Amo ini ang rason kon ngaa ginapadala ang Balaan nga Espiritu.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Isa ka estudyante nga napun-an sang Balaan nga Espiritu nagsulat: “May yara nga pagkalab-as bisan sa pagpangamuyo, pagkalab-as nga tanda sang lab-as nga umpisa sang mas madalom nga kabuhi sa pagtuo.
Ini nga leksyon magabulig sa imo sa: Pagdiskubre sang mga importante nga mga kamatuoran nahanungod sa pagpangamuyo sa giya sang Balaan nga Espiritu, pagsimba sa Diyos sa lab-as kag mas madalom nga paagi sa inspirasyon sang Balaan nga Espiritu sa imo, kag ano bala ang mahitabo kon imo tugutan ang Balaan nga Espiritu sa pagpangamuyo pinaagi sa imo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang Balaan nga Espiritu nagkari sa paggiya sa aton sa kamatuoran. Apang paano bala Siya makatudlo kon wala naton ginakilala ang Bibliya, nga amo ang Pulong sang Kamatuoran? Yari Siya sa paghatag sa aton sang gahom agud magin saksi kag gahum sa pag-ampo. Apang paano bala Siya makapanghikot sa aton mga kabuhi kag pinaagi sa aton kon kita iya nagahipos lang sa aton pagtuo kag wala nagapangamuyo?
Ang pagpanglakaton nga espirituhan amo ini ang paghatag sang kinamatarong sa Balaan nga Espiritu sa pagpanguna. Paano gid bala ang Balaan nga Espiritu maggiya sa isa ka tawo? Ini nga leksyon magasabat sa sini nga importante nga mga pamangkot.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang Kristianismo nga wala sang Balaan nga Espiritu ginapaanggid sa isa ka sulodlan, matahum ang porma apang wala siya kabuhi, patay. Ang Dios, Espiritu Santo amo lamang ang makahatag sang kalayo na nagahatag kasanag. Ang Bibliya puno sang mga promisa kag paglaygay sa aton sa pagpalapit sa Dios nga may yara nga daku nga pagsalig sa pagtuo nga aton mabaton ini nga promisa.
Ini nga leksyon magabulig sa imo: pagpaathag sang tinutuyo sa sini nga gahom, nga ginahatag sang Balaan nga Espiritu sa imo; magasaysay kon ano ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sa bawtismo sa Balaan nga Espiritu, kag ang mga tanda sang Balaan nga Espiritu nga nagapakita sang Iya presensya sa kabuhi sang isa ka tumuluo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Aton na natun-an nga ang Balaan nga Espiritu isa ka regalo. San-o bala kita handa sa pagbaton sini nga regalo?
Una kinahanglan nga aton maintindihan nga ang eksperyensya sang pagkapuno isa ka posible nga butang. Dapat kumbinsido kita nga ini indi isa ka katilingalahan. Tan-awon naton ini nga isa ka tama nga hilikuton sang Dios.
Ikaduha, dapat naton handumon ang pagkapuno sa Balaan nga Espiritu. Handa bala kita maghatag sang katungod sa Balaan nga Espiritu nga mangin Ginoo sa aton mga kabuhi? Kon handa kita ti kita makabaton man sang pagkapuno sang Balaan nga Espiritu.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon