Ang Pagdiskubre sa Diyos

Ang Diyos Nagahigugma sa Imo


Pang-abi-abi gikan sa panimalay sang Global University! Ang mga kabataan nga lalaki kag babaye sa madamo nga kapungsoran nagatuon sang amo man nga mga leksyon. Kag subong man ang ila mga ginikanan kag kauturan nga mga lalaki kag babaye. Ngaa? Tungod nga naluyag sila magbasa nahanungod sang mga bantog nga lalaki kag babaye nga nagkabuhi sadtong una nga mga tini-on. Kag tungod nga makalilingaw maglantaw sang mga laragway kag maghimo sang mga butang nga ginahinyo nga himuon sa mga leksyon.
Ang kalabanan sa inyo maluyag sini nga mga leksyon bangud sang inyo naantiguhan nahanungod sa Dios. Ang Diyos nagahigugma gid sang mga tawo nga inyo mabasa diri. Naghimo Siya sang mga madamo kag matahum nga mga butang para sa ila. Makita man nimo kon daw ano ang Diyos maghigugma sa imo kag naghimo sang mga maayo nga butang para sa imo. Ini maangkon sa mga balasahon.