Bulig
Iban nga bulig mahimo mo maangkon sa English, Russian kag Spanish nga linggwahe nga sa help file. Sa pagkadto sa help file sa isa sa sini nga mga linggwahe, palihog pangita-a ang linggwahe dira sa Discover Resources sa imo nga linggwahe kag butongon paubos sa ibabaw nga higad sa wala.

Paano malantaw/nakuha nga mga dokumento (kon mahimo)

Ini nga dokumentado nga kurso kag leksiyon sa global.reach ginapahamtang sa PDF nga porma agud mangin mahupos sa imo nga paglantaw, download kag pag imprinta sini nga mga dokumentaryo. Agud nga malantaw ini, magdownload ukon ma imprinta ini nga mga files, kinahanglan mo mag install sang Adobe Acrobat® Reader 6.0 o mas mataas pa sini sa imo computer. Pwede ka maka download sang Adobe Acrobat® Software diri kag ma install ini nga software halin sa Adobe.com website.