Sin-o si Hesus

Ang pinakamaayo nga lugar sa diin makilala naton kon sin-o si Hesus, amo ang Bibliya. Ini nga pagtulun-an ginsulat ni Elton G. Hill kag gingamit ni Louise Jeter Walker, nagahatag sang klaro nga paglantaw sa kabuhi ni Hesus, halin sa Iya pagkatawo kag nagapadayon sa tagna nagahanugod sa Iya ikaduha nga pagbalik, pagkatapos sing 178 ka panid nga pagtulun-an, may yara nga pang-agda para sa mga manugbasa nga sila maka-angkon sang personal nga kaangtanan kay Hesus. Ini maangkon ta sa mga mabasahon.

Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso icon Pagtan-aw/Download sang Panguna nga dokumento icon

Pamangkuton ko ikaw? Sin-o bala si Hesus? Ang iban nga tawo nagasiling,”Siya amo ang dungganon nga manunudlo” ang iban nagasiling “Siya isa ka propeta, isa ka maalamon nga tawo, dios sang nakatundan ukon isa ka mayo nga tawo”, sa diin nga ang Iya ehemplo dapat sundon. Si Hesus isa ka dungganon nga manunudlo kag propeta, pero Siya mas labaw pa sina. Mas labi pa Siya sa isa ka maalamon nga tawo ukon isa ka ehemplo para sa aton. Si Hesus wala naghalin sa nakatundan; gain indi ta Siya matawag nga diyos sang nakatundan.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Ang mga saad bahin sang aton kabuhi. Kita tanan nagahulat sang isa ka tawo nga magtuman sang iya saad sa aton. Kon kis-a nagahulat kita sang malawig nga tini-on. Kag kon kis-a nagakapaslaw kita. Ang Dios naghimo man sang Iya nga saad. Sa madamo nga mga siglo, sang wala pa natawo si Hesus, ang Diyos nagsaad nga ang Mesias magahari. Naghambal Siya paagi sa Iya nga mga propeta, paagi sa paglaragway sini nga persona kag kon ano ang sarang Niya mahimo.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Ang iban nga mga kamatuoran nahanungod sa Dios madali nga mahangpan sang iban. Makahangup kita kon paano ang Diyos, kaangay sang isa ka Amay, nga indi mabudlay intindihon. Nakita ta nga ang isa ka mayo nga amay nagahatag sang kinahanglanon sang iya kabataan kag nagahigugma sa ila. Ang iban nga mga kamatuoran nahanungod sa Diyos, indi madali mahangpan. Ang isa ka kamatuoran nahanungod sa Diyos nga mabudlay mahangpan ano ini nga leksyon -ang kamatuoran nga si Hesus amo ang Anak sang Diyos

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Sa Bug-os nga kalibutan, si Hesus walay kaanggid. Wala sang tawo nga kaangay sa Iya. Kay Siya pareho nga Diyos kag tawo. Amo ini ang ginatudlo sang bug-os nga Bibliya. Pero ngaa bala nga si Hesus gusto nga mangin tawo? Ang Iya ginhimo kaangay sang isa kamanggaranon nga tawo nga nagbiya sang iya matahom nga mansyon kag tanan nga pagkabutang sa pagkabuhi nga imol. Daw kaangay sa isa ka gamhanan nga hari nga nagbiya sang tanan nga nagatahod kag nagatuman sa iya agud kaugtan kag pasipalahan lang.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Mapanan-aw mo bala kon daw ano ang isa ka tawo nga indi kahambal? Nga wala siya pamaagi kon paano siya makapakig-angot sa iban? Daw ano ini ka terible nga pag-isahanon kag kapaslawan. Ang aton ikasarang sa pagpakig-angot nagahalin sa Diyos, nga nagtuga sa aton. Ang luyag Niya nga magkilala kita sa Iya. Si Hesu- Kristo amo ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan nga luyag sang Diyos nga aton mahibal-an.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Nakapanglakaton ka na bala sa madulom kag naghandum ka sang kapawa agud makakita? Wala mo nahibal-an ang katalagman nga pwede sa kilid mo kon sa unhan nga magaabot. Madali nimo mahangpan kun ngaa ang Bibiliya masami nga nagagamit sang kadulom, simbolo sang kalautan, sala, kagamo kag kamatayon. Amo ini ang sahi sang mga butang nga nagadala sa aton sang pagkahadlok kag pagsalangisag.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Nakatuon kana sang madamo nga butang nahanungod kay Hesus. Nakahibalo ka na nga Siya amo ang ginsaad nga Mesias, amo ang Anak sang Diyos, ang Anak sang tawo, ang Pulong sang Dios, kag ang Kapawa sang kalibutan. Mga tigulo nga nagasugid sa aton sang mga importante nga kamatuoran nahanungod sang kon sin-o Siya. Sa paglantaw ta sang mga ginahimo ni Hesus aton pagid nga mahangpan kon sin o Siya. Sa sini nga leksyon hibaluon ta ang duha ka buluhaton Niya: Si Hesus manugbulong sang aton lawas kag kalag, kag si Hesus manugtugmaw sa aton sang Balaan nga Espiritu.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Naantiguhan ta nga si Hesus nagapang-ayo kag nagatugmaw sa Balaan nga Espiritu. Apang may yara pa Siya mga pinaka importante nga buluhaton sa tanan: si Hesus, nagapangluwas! Ang Bibliya nagasiling na si Hesus nagkari para sa pagpangita kag pagluwas sa mga nawala. Amo ini ang simple nga kahulugan sa Kristohanon nga pagtuluohan. Ang iban nga relihiyon nagatilaw nga maghatag sang mas maayo nga kabuhi. Pero indi makahatag sa mga sumulunod sang matuod na gahom sa pagdaog batok sa kalautan.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Ang kamatayon nagahulat sa punta sang dalan sang tagsa-tagsa ka katawhan – malig-on, indi malikawan, kag pat-od. Ang manggaranon kag imol maga-atubang sini sa ulihi. Sa kadamuan sang mga tawo, bisan lang ang huna-huna sang kamatayon nagadala sang kahadlok kag kakugmat. Apang sa mga nagatuo kay Kristo Hesus, may daku gid nga kinala-in. indi sila kinahanglan magkahadlok sang kamatayon. Ngaa? Bangod, ginbutang nila ang ila pagsalig sa kay Hesus, nga amo ang Pagkabanhaw kag Kabuhi.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon

Sa kasami may mga tawo sa aton sosyodad nga mas gamhanan kaysa sa iban. Wala gid sang kinalain ang sosyodad sang tinion nga si Hesus natawo. Ang Roma wala ginrumpag sang mga Kristiyano. Si Hesus nagbalik sa kalangitan, kag karon ang kalibutan puno sang mga diktador, manugpigos kag manug-ulipon. Paano Siya mangin Ginoo? Ano nga awtoridad ang ara sa Iya? San-o Siya magahari sa tanan? Amo ini ang mga palamangkutanon nga pagasabton sini nga lekyson.

Pagtan-aw/Download sang dokumento icon
Pagtan-aw/Download sang dokumento icon