Nagatuo Kami

Amo ini ang kurso nga nagapatuhay sa mga saksaran nga doktrina sang Bibliya kag nagatandog sa mga isyu sang tagsa-tagsa ka tumuluo nga dapat niya hibaluon, gikan sa kung sin-o ang Diyos kag ang persona ni Kristo, pakadto sa kainaiya sang Iglesia kag ang kabuhi sang mga tumuluo. Ining 170 ka panid, nga pagtulun-an ni Judy Bartel nagasaysay sang 16 ka pinakaimportante nga mga kamatuoran sa kasulatan kag sang ila pagka-importante sa mga tumuluo karon. Sa paghibalo kung ano ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sang sala, kaluwasan, ang Balaan nga Espiritu, kag ang palaabuton importante para sa mga tumuluo sa tanan nga lebel sa ila pagtubo. Ini maangkon naton sa mga balasahon.

Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso icon Pagtan-aw/Download sang Panguna nga dokumento icon


Bisan yari pa sa duta, madamo nga mga katawhan ang nagabatyag kaangay ara sila sa ginaayag-ayag nga dagat. Ginapangkot nila ang ila kaugalingon sini nga mga palamangkutanon. Sa diin bala ako padulong? Nagtalang bala ako? Makasapo pa bala ako sang tama nga dalan? Ang Diyos nakabati sa aton mga pamangkot kag ginhatagan Niya kita sang libro para maggiya sa aton pagkabuhi.
Antes kita magpangita sang mga sabat, lantawon naton sang tingub ining bantog nga libro. Makita naton kon paano ini nasulat kag kon paano ini ginhatag sa aton.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Sa isa ka hambal, ang Diyos pwede mapaangid sa bagyo. Ang iban nga tawo nagakahadlok sa Iya kag ang iban nagahigugma sa Iya - depende sa kon ano ang nasugid sa ila kag kon ano ang ginahimo nila sini.
Indi mo makita ang Diyos, apang matun-an mo ang Iya ginabuhat. Sa leksyon 1, natun-an ta nga ang Bibliya nagasugid sa aton nahanungod sa Diyos. Nahanungod sang Iya mga kina-iya kag kon paano Siya magtratar sa mga katawhan. Sa sini nga leksyon, lantawon ta sa Bibliya kag aton tukibon ang pila sa mga madamo nga butang nga masiling sini nahanungod sa Diyos.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Nakahibalo kita nga ang istorya ni Pinocchio isa lang gid ka ulo-istorya pero nagahatag ini sa aton sang gamay nga laragway kung paano nagbatyag ang Diyos sang gintuga Niya ang tawo. Ginhimo Niya sila nga matahum kag ang pinaka-importante, nga may gahum sa pagpili.
Ang Diyos naghimo sa tawo, pero indi pinaagi sa pagtigib sa kahoy. Paano Niya ini ginhimo? Ano ang mga kalidad nga Iya ginbutang sa tawo? Lantawon ta kon paano sang Diyos gintuga ang tawo kag ang responsibilidad nga Iya ginhatag sini.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Ang Diyos nagbutang kay Adan kag Eba sa isa ka matahum nga hardin kag ginhimo Niya sila nga agalon. Gintagaan Niya sila permiso nga magkaon sa tanan didto nga kahoy magluwas lang sang isa. Dayon si Satanas nag-abot, kag nagsiling sa ila nga kaunon nila ang bunga sang kahoy. Ginsaligan nila ang pulong ni Satanas kaysa sa Diyos. Ang tawo ginhimo nga perpekto pero paagi sa iya pagsupak ang sala nagsulod sa iya kabuhi. Ano bala ang sala? Ano ang silot sang sala? May ara bala pamaagi sa paglikaw sini? Ini nga leksyon magahatag sa aton sang mga sabat.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Isa ka adlaw ang akon abyan nagpamangkot sa akon sang madamo nga palamangkuton. Sin-o si Hesus? Paano bala Siya tawo kag Diyos man sa amo nga tion? Kon Siya napatay ngaa ang mga tumuluo nagasiling nga Siya buhi gihapon? Ano ang ginahimo Niya subong?
Ang pinakamaayo nga sabat nga makita naton yara sa Bibliya, ang pulong sang Diyos. Sa sini nga leksyon lantawon naton ang mga pareho nga palamangkuton kag pangitaon ta ang mga sabat nga luyag sang akon abyan mahibaluan.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Sa sini nga leksyon pagatun-an ta ang: Buot hambalon sang kaluwasan, ang una nga pagtikang pakadto sa kaluwasan, kag ang resulta sang kaluwasan.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang Espiritu sang Diyos indi lang mabatyagan sa isa ka pungsod ukon sa alagad sang Diyos sa isa ka rasa sang tawo -kondi sa bug-os nga duta. Sa adlaw sang Pentecostes si Pedro naghambal sa madamo nga mga katawhan nga narepresentahan sang 15 ka nalain-lain nga grupo sang linggwahe. Sa leksyon 6 nagtuon kita nahanungod sang kaluwasan. Nakahibalo ka bala nga gindala kita sa kaluwasan pinaagi sa pagpanghikot sang Balaan nga Espiritu? Aton tun-an ang nahanungod sa Balaan nga Espiritu kag ang Iya panghikot sa aton.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang Iglesia, sa masangkad nga paghangup, amo ang nga mga tumuluo. Ginatawag ini nga lawas ni Kristo. Ang Diyos nagapuyo sa mga tumuluo paagi sa Iya Espiritu. Sa leksyon 7 aton natun-an ang nahanungod sa Balaan nga Espiritu kag nga Iya ginahimo. Ang isa sa mga ginahimo, nga wala naton matalakay amo ang Iya paghugpong sang Iglesia. Sa sini nga leksyon, pagatun-an ta kon ano ang Iglesia, ano ang dapat nila nga himuon, kag kon ano ang matabo sa iya. Sa liwat, ang Bibliya magahatag sa aton sang tama nga sabat.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Si Marina nangin bahin sang panimalay sang Diyos, nangin bahin sang Iglesia nga aton natun-an. Ang Diyos lamang ang nagagahom sa iya kag ang Balaan nga Espiritu lamang ang nagapuyo sa iya.
Siguro, ikaw man nakakita sang gahum ni Satanas nga nagapanghikot. Pero indi ka dapat nga mahadlok. Ang gahum sang Diyos mas gamhanan! Sa sini nga leksyon, pagatun-an ta ang nahanungod sang pwersa sang espirituhanon nga paggulumahom kag ang pagtipig ni Kristo sa aton nga mga tumuluo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang Bibliya isa nga makuhaan ta sang matuod nga pagpakut. Paagi sa iya pulong, ang Diyos magahatag sa aton sang tanan nga dapat naton mahibaluan. Indi na kinahanglan nga magbasa paagi sa dahon sang tsa ukon baraha. Sa matuod, ini kag iban pa nga mga mahika ginadumilian sang Diyos.
Kung ikaw nagakahangawa nahanungod sang imo paalabuton kag kon ano ang matabo kon si Hesus mag-abot liwat, ikaw mangin interesado sa pagtuon sini nga leksyon. Aton pagatun-an ang mga paalabuton nga paghukom kag ang tinion sang pag-abot sang Ginoo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Sa aton leksyon 10 nagtuon kita nahanungod sa kon ano ang aton pagahimuon sa palaabuton; sa sini nga leksyon magatuon kita kon ano ang aton pagahimuon sa karon. Ang Diyos nagsulat sa 10 ka sugo sa duha ka tableta sang bato kag ginhatag Niya ini sa mga pangulo sang Israel, si Moises, para sa Iya mga katawhan. Bisan pa sang una pa ini nga mga layi mahimu man nga magamit ini subong.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Natun-an naton nga ang aton nga pinaka responsibilidad bilang isa ka kristyano nga tumuluo amo ang paghigugma sa Diyos. Sa aton nga gintun-an sa Leksyon 11 gintuman ta ang mga sugo bangud nga ginahigugma naton Siya. Gani, ang aton relasyon sa Diyos bangud sa Gugma.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Indi isa ka aksidente nga ang kapitulo antes sini kag pagkatapos sang kapitulo 13 nahanungod sa mga hiyas sang Diyos sa mga tumuluo. Ang kapitulo nahanungud sa gugma nahigot sa kapitulo sang mga hiyas tungod nga ang paghigugma kag ang paghatag magkaupod.
Isa ka pamaagi nga aton mapakita ang gugma ta sa Diyos amo ang paghigugma kag ang pagbulig sa iban. Lantawon ta kon ano ang ginasiling sa pulong sang Diyos nahanungod sang aton relasyon sa iban. Sa sini nga leksyon, pagatun-an ta ang aton relasyon sa: Mga tawo nga mas labaw sa aton, mga tawo sa aton palibot, kag yadtong nagakontra sa aton.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Ini nga kapitulo magabulig sa aton sa paghangop sa aton kaugalingon. Amo man ang pagtuman sa Diyos, nga gusto nga ang aton mga kabuhi mapuslanon sa tanan nga panahon kag sa eternidad. Sa sini nga leksyon, pagatun-an ang pagkaimportante sang pagsikway sang aton kaugalingon kag pagtinlo sini.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang mga tawo wala nabun-ag nga mabakod nga Kristohanon, pero ginatugutan nila ang Diyos sa pagkay-o sang ila kabuhi kag pagpatubo sang maayo nga binatasan sa paglipas sang mga tinuig. Kaangay sang matag-as nga kahoy gintanum nila sa madalum ang ila mga ugat gani ang hangin indi makapukan sa ila.
Gusto bala ninyo mga mangin maayo nga tawo nga nagasalig sa Diyos kag nagapangapyot sang tudo sa tanan nga sitwasyon? Sarang naton magamit ang tanan naton nga natun-an kag kaangay sang kahoy kita nagatubo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Si Hesus nagsaad sa Iya mga gintuton-an nga kon Siya magbalik sa Iya Amay sa langit, Iya ipadala ang Manuglipay, ang Balaan nga Espiritu. Ang pag-abot sang Balaan nga Espiritu natabo sa adlaw sang Pentecostes. Ang istorya ara sa Binuhatan 2. Halin sadto nangin posible sa tagsa tagsa ka tumuluo ang pagbuhi nga napun-an sang Balaan nga Espiritu.
Sa sini nga leksyon, matun-an naton kon ano ang buot hambalon sang kabuhi nga napun-an sang Balaan nga Espiritu. Aton man pagatan-awon ang padya nga aton maangkon kon kita napun-an sang Balaan nga Espiritu.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon