Ang Katilingban (Iglesia)

Ini nga pagtulun-an, wala lang nagalarawagway sang katilingban o iglesia, nagapakita man ini kon paano ang tagsa-tagsa nga nagapasakop sa lawas ni Kristo mangin mapuslanon, kung ila igabutang sa buhat ang ila natun-an. Ining 228 ka panid nga pagtulun-an ni Donald Smeeton nagahatag sa tagsa ka tumuluo sang mas maayo nga paghangup sang ila bahin sa iglesia kag nagapakita kung paano nila mahimo ang pagpagamit sang ila mga ikasarang, kaangay sa isa importante nga bahin sang lawas ni Kristo. Ini maangkon naton sa mga balasahon kag mapamatian.

Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso icon Pagtan-aw/Download sang Panguna nga dokumento icon


Si Hesus nagsiling, “Pagatukuron ko ang akon Iglesia kag bisan pa ang kamatayon indi gid makadaug sini” . Isa ini ka matahum nga saad!
Ang Diyos may plano para sa iglesia halin pa sang pagsugod sang kalibutan. Makita naton nga ang plano sang Diyos magalab-ot man sa palaabuton. Ang Diyos nag-andam sang dalagku nga butang para sa aton! Bisan pa may mga problema kita subong, makatulok kita nga may pagtuo sa paalabuton.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Sa aton una nga leksyon, Makita naton ang iglesia gikan sa pagpanan-aw ta sa aton eternidad. Ang Diyos nagplano sang iglesia kag nagapakighikot sa Iya iglesia. Sa maabot nga adlaw, ang Diyos magatapos sang Iya plano para sa iglesia. Si Hesus magakari liwat sa kalibutan kag Iya kuhaon ang Iya iglesia para makaupod Niya sa kalangitan.
Karon, lantawon naton ang Iglesia, nabasi sa paglantaw sang kalibutan. Sang si Hesus nagsiling, “Akon tukuron sang akon Iglesia,” Iya gusto nga isiling, “diri sa kalibutan.” Sa sini nga leksyon, pagalantawon ta sang madali kon ano ang natabo halin sang Pentecostes tubtub sa karon nga tinion.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Si Hesus nagsiling, “Akon tukuron ang akon Iglesia,” (Mat. 16:18). Ano bala ang gusto Niya ipahangup sang pulong nga Iglesia? Ano ang paghangup sang Iya mga gintutun-an sang pulong nga ini?

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Nakatuon na kita sang madamo nahanungod sang maragtas sang Iglesia. Nakatuon naman kita sang buot hambalon sang pulong nga Iglesia. Karon handa na kita nga lantawon ang subong. Wala kita nagakabuhi sa nagligad nga panahon. Nagakabuhi kita subong.
Ano bala ang kahulugan sang Iglesia sa akon? Sa sini nga leksyon lantawon ta ang Iglesia kag ikaw. Isa ini ka masyado ka personal nga leksyon. Pwede man ini nga pinaka importante nga bahin sini nga libro.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang mga tumuluo lamang ang matuod-tuod nga sakop sang Iglesia sang Diyos. Sang nagligad nga leksyon, nakita naton nga ang mga tumuluo ginatawag sa madamo nga ngalan. Gintawag sila nga tumuluo, santo, kauturan, kag Kristiano. Ang tagsa-tagsa ka ngalan nagasugid sa aton nahanungod sa ila.
Sa kaangay man sini nga, ang Iglesia ginatawag sa nalain-lain nga ngalan. Ang tagsa-tagsa nga ngalan nagasugid sa aton nahanungod sa Iglesia. Ang Bibliya pirmi nagasiling nga ang Iglesia kaangay sa isa ka lawas. Sa sini nga leksyon, aton matun-an kon ano sini ang buot hambalon.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Sa aton nagligad nga leksyon nakita ta kon paano ginpaanggid ang Iglesia sa isa ka lawas. Makita naton ang tagsa ka tawo may kinalain apang mahimo nila nga mangin isa. Tapuson ta ini nga leksyon paagi sa pagpanghunahuna kung ano ang mahimo ta para sa iban.
Ang leksyon nga ini nagadala sang pareho nga tema. May ara kita sang obligasyon sa iban nga mga tumuluo. Kon kita indi magpakig-ambit ukon magpabakod sa iban, ginasakit naton sila. Ini nga leksyon magabulig sa imo sa paghimo sang imo bahin sa lawas ni Kristo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Sa nagligad nga leksyon, nakita naton ang mga tumuluo may ara nga responsibilidad sa iban nga tumuluo. Ang tanan nga tumuluo bahin sang panimalay sang Diyos. Ang mga tumuluo may espesyal nga kaangtanan sa mga kauturan sa kay Kristo.
Apang ang Iglesia may ara man sang katungdanan sa mga tumuluo. Ang isa ka tumuluo indi dapat magkalipat sa mga kauturan nga wala pa nasakop sa Iglesia. Sa sini nga leksyon lantawon naton ang responsibilidad sang isa ka tumuluo sa mga di-tumuluo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Sa sini nga leksyon, aton pagatun-an kung ano ang ginahimo sang Iglesia para mag-alagad kag magtuman sa Diyos.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Pagtan-aw/Download sang dokumento icon