Pag-asawahay kag ang Panimalay

Madamo sa mga bag-o lang nag-asawa ang nagakuha sini nga kurso sa pag-andam sa pag-asawahay kag nasapwan ang mga pila ka natestingan na mga pagsulundan sa pag-angkon sang isa ka malipayon nga panimalay. Sa ila pagtuon sining 160 ka panid sang pagtulun-an ni Rex Jackson, ang tagsa ka myembro sang panimalay nakatuon sa pag-apresyar sang labi sa tagsa ka myembro pinaagi sa pagtuon sa mga simple na palatukuran sang tama nga pakipagrelasyon sa panimalay. Ang pag-asawahay gintukod sang Diyos kag ang pamilya isa ka mapag-on nga sadsaran sang sosyodad. Kon ang pamilya indi malig-on, ang Iglesia indi man makalab-ot sang tinutuyo sang Diyos suno nga mangin amo ini siya. Ini nga kurso nahanungod sa mga aspeto sang pag-asawahay kag panimalay nga nagahimo sang pamilya nga mabakod nga grupo sa diin ang iglesia nasandig. Mahimo maangkon sa mga balasahon kag mapamatian.

Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso icon Pagtan-aw/Download sang Panguna nga dokumento icon

Sa sini nga leksyon, kita magatuon kon paano ang relasyon ni Kristo sa Iya iglesia makita sa tagsa ka pag-asawahay nga napasad sa diosnon nga palatukuran. Ang sahi sang pag-asawahay nga makaangkon sang maayo gid nga resulta amo ang pag-asawahay na napasad suno gid sa modelo kag pagpanudlo sang Pulong sang Diyos.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang talaksan sang Diyos sang maayo kag malain ginhatag agud ang mga kaanakan sang Diyos lalaki kag babayi magakabuhi nga may kabug-usan.
Sa sini nga lekyson matun-an naton kon paano yadtong mga nagatratar sang pasalapay sa kasuguan sang Diyos wala nakasapo sang labi nga kalipay kag padya nga gin-aman para sa ila.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Ang pagpangamuyo kag pagtukib kon ano ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sa pag-asawahay nagluwas sa madamo nga mga pamatan-on sa paghimo sang sala nga pagpili. Sa sini nga leksyon aton man diskubrehon ang pagkaimportante sang pagkonsiderar sang batasan sang isa ka tawo, ang iya mga kinabatasan kag adlaw-adlaw nga pagsinalayo.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon

Nagakakibot ang mga nagahigugmaanay kon kaisa nga may yara nga indi pag-intindihanay sa ila tunga nga maga-abot. Ang tama nga tion sa pagdiskubre kag pag-atubang sini himuon antes pa sa pag-asawahay. Sa sini nga leksyon tun-an naton ang mga pamaagi nga ang mag-asawa maka-andam sa pag-asawahay, ang mga opurtunidad sa diin makilala nila sang tul-id ang isa ka isa, kag kon paano nga ang ila mga kabuhi makadala sang himaya sa Dios sa tini-on nga sila naganobyohanay pa lang.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Kon ang duha ka tawo mag-umpisa sa pag-upod bilang bana kag asawa, ila madiskubrehan nga madamo gali nga mga pagkambiyo ang dapat himuon.
Aton man tun-an sa sini nga leksyon ang nahanugod sang sahi sang panimalay na nagatuman sa iya sini nga tinutuyo. Aton man huna-hunaon ang mga pagkambiyo nga pagaatubangon sang mga mag-asawa kag ang mga pamaagi sa paghusay sa mga posible nga mga problema na maga-abot.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang asawa nga mainalamon nakahibalo nga ang iya papel bilang asawa isa lang sa mga madamo nga mga responsibilidad kag nagahandum kon paano siya mangin-asawa suno sa plano sang Dios sa iya.
Sa sini nga leksyon aton pagid talakayon kon ano gid ang buot silingon para sa isa ka babaye nga nagahatag sa iya bana sang dapat niya nga lugar sa iya kabuhi – ang lugar nga buot hambalon sang Diyos, amo ang duog nga dapat niya tindugan – kag sa paghimo niya sini, nagapapag-on sang iya impluwensiya sa panimalay.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Isa sa pinakaimportante nga leksyon na dapat matun-an sang isa ka anak amo ang pagrespeto sa awtoridad. Kag ini nga leksyon naga-umpisa sa panimalay.
Aton man tun-an ang mga rason nga-a kinahanglan gid magtuon sang mga kabataan nga mangin matinumanon. Matun-an man diri ang mga resulta sa kabuhi sang mga kabataan nga nakatuon sa pagtahod sa awtoridad kag sadtong wala ya makatuon.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Isa sa pinakaimportante nga leksyon na dapat matun-an sang isa ka anak amo ang pagrespeto sa awtoridad. Kag ini nga leksyon naga-umpisa sa panimalay.
Aton man tun-an ang mga rason nga-a kinahanglan gid magtuon sang mga kabataan nga mangin matinumanon. Matun-an man diri ang mga resulta sa kabuhi sang mga kabataan nga nakatuon sa pagtahod sa awtoridad kag sadtong wala ya makatuon.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon


Ang mga disiplinado kag matinumanon nga mga kabataan wala lang nahimo kaangay sa isa ka matahom nga bulak na nagatubo sa isa ka hardin. Ini nagakinahanglan gid pangabudlayan.
Sa sini nga leksyon, aton paga-istoryahan pa gid ang mga lugar sa diin ang mga ginikanan may responsibilidad sa paghanas sa ila mga kaanakan. Aton man tan-awon ang mga istorya sa mga panimalay na nag-antos sang mga kasakit sa kasing-kasing na tani malikawan kon ang mga ginikanan wala nagpabaya sa ila responsibilidad sa ila mga kabataan.

Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Pagtan-aw/Download nga leksiyon icon
Report sang mga Estudyante icon