Ang Diyos Nagahigugma sa Imo

 

Panguna sang Kurso
Pang-abi-abi gikan sa panimalay sang Global University! Ang mga kabataan nga lalaki kag babaye sa madamo nga kapungsoran nagatuon sang amo man nga mga leksyon. Kag subong man ang ila mga ginikanan kag kauturan nga mga lalaki kag babaye. Ngaa? Tungod nga naluyag sila magbasa nahanungod sang mga bantog nga lalaki kag babaye nga nagkabuhi sadtong una nga mga tini-on. Kag tungod nga makalilingaw maglantaw sang mga laragway kag maghimo sang mga butang nga ginahinyo nga himuon sa mga leksyon.
 
Pagtan-aw/Download sang bilog nga kurso
Pagtan-aw/Download sang Panguna nga dokumento
 
Leksyon 1: Ang Diyos Nakakilala kag Nagahigugma sa Imo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos. Ang Diyos may ara nga libro nga ginatawag nga Bibliya o Balaan nga Kasulatan. Ang Diyos nagasugid sang kamatuoran mahanungod sa Iya kaugalingon pinaagi sa Bibliya. Ang Diyos amo sang una kag sa paalabuton. Ang Diyos makahimo sang bisan ano nga butang. Gintuga Niya ang kalibutan. Ang Diyos yara sa tanan nga duog kag nakahibalo sang tanan. Ang Diyos nagtuga sa imo. Kilala Niya ikaw kag ginahigugma Ka niya. Ang Diyos maayo. Kung makilala mo Siya, higugmaon mo man Siya.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 2: Ang Diyos Naghimo sang Kalibutan sa Diin ka Nagapuyo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos lang ang makahimo sang mga butang nga indi mahimo sang iban. Makahimo Siya sang isa ka butang halin sa wala. Ang Diyos naghimo sa kalibutan sa sulod sang anum lamang ka adlaw. Ang Diyos naghimo sang anum ka adlaw kag nagpahuway sa isa ka adlaw. Ang Diyos nagasugid sa imo sa Genesis kon paano Niya gintuga ang kalibutan. Ang Genesis amo ang naha-unang bahin sang libro sang Diyos, ang Bibliya.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 3: Ang Diyos Naghimo sa Imo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos nagtuga sang una nga lalaki kag babaye kaangay sa Iya kaugalingon. Ang Diyos naluyag nga sila mangin Iya mga kabataan. Ang Diyos naghigugma sang Iya kabataan kag gina-atipan Niya ini sila. Ang Diyos naghimo man sa imo kag naluyag Siya nga ikaw mangin Iya nga anak. Mangin malipayon ka sa paghimo kon ano ang gusto sang Diyos nga imo himuon.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 4: Ang Diyos Magabulig sa Imo nga mangin Maayo.
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos nagatudlo sa Iya mga kabataan sa paghimo sang matarong. Ang kaaway sang Diyos nagatilaw nga maghimo sa Iya mga katawhan nga makasala. Ang sala nagpahamulag kay Adan kag kay Eba sa Diyos. Ang Diyos nagahigugma man gihapon sadtong nakahimo sang sala. Ang Diyos nagatudlo sang imo pagahimuon sa Bibliya.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 5: Ang Diyos Nagakabalaka sang Imo Pagtratar sa Iban
Tun-i ini nahangungod sa Diyos: Ang Diyos nagabulig sa mga ginikanan sa pag-atipan sa ila kabataan. Ang Diyos nakahibalo sang ginabatyag mo nahanungod sa iban. Ang Diyos nagasilot sadtong nagatratar sa iban mga malain. Ang Diyos naluyag nga maghimo ikaw sang maayo sa iban.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 6: Ang Diyos Magadala sa Imo sa Langit
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos nagdala kay Enoch sa langit nga wala nag-agi sang kamatayon. Ang Diyos may labing maayo nga balay sa langit. Magpanglakaton ka kaupod ang Diyos. Iya ikaw dal-on sa langit.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 7: Ang Diyos Magaluwas sa Imo
Tun-i ini nahangungod sa Diyos. Ang Diyos nagakuha sang tanan nga malain. Ang Diyos naluyag magluwas sa mga katawhan. Ang Diyos nagaluwas sang tanan nga nagatuman sa Iya. Ang Diyos magaluwas sa imo.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 8: Ang Diyos Magaatipan sa Imo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos naga-atipan sadtong nagatuman sa Iya. Ang Diyos nalipay kon magsiling kita “Salamat.” Nagahatag kita sang aton halad sa Diyos para magsiling “Salamat.”
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 9: Ang Diyos Nagapamati sang Imo Pangamuyo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos. Ginoo ang isa pa ka ngalan para sa Diyos. Ang iban nga tawo nagahimo sang ila kaugalingon nga diyos. Ang Ginoo amo lang ang solo kag matuod nga Diyos. Ang Diyos naluyag nga ikaw magpangamuyo sa Iya.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 10: Ang Diyos Magagiya sa Imo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos nagtawag kay Abraham para magsunod sa Iya. Ang Diyos nagagiya kag nagapakamaayo sadtong mga nagasunod sa Iya. Ang Ginoo nagatuytuy sa imo paagi sang Iya libro, ang Bibliya.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 11: Ang Diyos Nagpadala sang Iya Kordero para Magluwas sa Imo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Diyos nagpadala sang kordero para luwason si Isaac. Ang Diyos nagpadala sa Iya kordero para luwason ikaw. Dapat nimo batunon ang kordero sang Diyos para ikaw maluwas.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 12: Ang Diyos Magapatawad sa Imo kag Magabulig sa Imo
Tun-I ini nahanungod sa Diyos: Ang pagpakamaayo sang Diyos labaw pa sa pagkaon. Ang Diyos nagapatawad kag nagapakamaayo kay Jacob. Ang Diyos naghimo pamaagi para ikaw makakadto sa langit. Ang Diyos magabulig sa imo para ikaw makasiling, “Patawara ako.”
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 13: And Diyos Mangin yara sa Imo
Tun-i ini nahanungod sa Diyos. Ang iban nga tawo magatilaw nga magsakit sadtong nagahigugma sa Diyos. Ang Diyos mangin yara sa imo, bisan diin pa ikaw. Ang Diyos magahikot sang tanan para sa imo kaayuhan. Ang Diyos magabulig sa imo nga magpatawad sadtong nagsakit sa Imo.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon
 
Leksyon 14: Makilala Mo sang Mas Maayo ang Diyos
Tun-i ini nahanungod sa Diyos: Ang Bibliya magabulig sa imo nga makilala ang Diyos sang mas tul-id. Ang Espiritu sang Diyos magabulig sa imo nga makilala mo Siya. Ang mga katawhan sang Diyos magabulig sa imo nga makilala mo Siya. Mas makilala mo ang Diyos sang mas maayo sa langit.
 
Pagtan-aw/Download nga leksiyon