Pahibalu-a kami

Ang Globalreach.org nagahimo nga posible para sa imo ang paghibalo kon paano makakilala ang Diyos kag paano makabulig sa iban sa pagkilala sa Iya.
Ang mga balasahon sa globalreach.org subong yara sa nasarisari nga mga linggwahe kag sa mga madamo pagid sa palaabuton.

Ang global University may mga kurso kag programa sa 120 ka linggwahe. Ang nagapanguna nga linggwahe sa Global University amo ang Ingles, Espanol kag French. Ang enrolment para sa iban nga linggwahe mahimo sa mga rehiyonan kag nasyonal nga mga opisina kag sa mga nasyonal nga opisina nga yara sa mga 175 ka mga pungsod.
Kon gusto mo sang mga impormasyon sa mga opisina nga malapit sa imo, mahimo mga nagsulat, tawag ukon mag-email sa amon.

Address:
ICI Ministries
P.O. Box 13461, Oritgas Center
1605 Pasig City, Metro Manila, PI
E-mail: info@iciphilippines.org
Website: www.iciphilippines.org


E-mail kami

Yari kami sa pagbulig sa imo! Kon may mga pamangkot ikaw nahanungod sa mga sulod sini nga site, palihog indi magpang-alang-alang sa pagpahibalo sa amon.
Ngalan:

Email:

Mga komento:

 
Ipasa